Говийн зэрэглээ төслийн Тогтвортой хөгжлийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулагдлаа