ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Говийн хүмүүсийн аж амьдрал тэмээний соёлыг нийтэд сурталчлах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх