ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Дундговь аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо “Говь тал хээрийн бэлчээр” НҮТББ

Аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо нь бэлчээрийн талаар дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Үүнд:

  • Сумын бэлчээр ашиглагчдын холбоодын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах,

  • Сумын болон аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоог мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах,

  • Бэлчээр ашиглах гэрээний загвар, журам, төлөвлөгөө, мониторингийн аргачлал боловсруулах, загварыг гаргах,

  • Сум, аймаг хоорондын бэлчээр зохион байгуулалтын асуудлыг зохицуулахад туслалцаа үзүүлэх, 

  • Бэлчээрийн талаар баримтлах бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулж төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллагад өргөн барих, шийдвэрлүүлэх гэх мэт.

Дундговь аймгийн Хулд, Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо, Адаацаг, Өлзийт Сайнцагаан сумдад Сумын Бэлчээр Ашиглагчдын Холбоо ажиллаж байна.

 Дундговь аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг (БАХ), Сумын бэлчээр ашиглагчдын холбоо (СБАХ), Бэлчээр ашиглалтын гэрээ (БАГ)-ний мэдээлэл /2020 он/

Сумын нэр:

БАХ-ийн тоо

СБАХ-ны тоо

Байгуулахаар бэлтгэж буй гэрээний тоо

1.

Сайнцагаан сум

4

1

3

2.

Хулд сум

6

1

3

3.

Дэлгэрхангай сум

3

1

3

4.

Сайхан-Овоо сум

4

1

3

5.

Адаацаг сум

8

1

3

6.

Өлзийт сум

14

1

-

 

Бүгд:

39

6

15