ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН I

Төслийн 2021 оны 08 сарын 21-нээс 2021 оны 03 сарын 17-ны хооронд зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааны тайланг  англи хэл дээр боловсруулан санхүүжүүлэгч байгууллагад хүргүүлсэн хувилбарыг доорхи линкээр орж танилцана уу

https://goviinhuld.mn/resources/img/uploads/20210317__Report_Aug-Dec_2020_in_DG_PUG_ENG.pdf

Баярлалаа