БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХУЛД СУМЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Бэлчээрийн төлөв байдлыг доорхи холбоосоор орж үзнэ үү

https://goviinhuld.mn/resources/img/uploads/Belcheer_update.pdf