Сүү сүүн бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан сав суулганы иж бүрдэл